Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Knyszyn. Co warto zobaczyć w Knyszynie

Chcesz poznać zabytki gminy Knyszyn? Oto rejestr zabytków Knyszyna! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Knyszynie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Knyszynie - zabytki Knyszyna

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Knyszynie? Dowiedz się, czy w Knyszynie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Knyszyna.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Knyszynie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Knyszyna.

Zabytki w Knyszynie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Knyszynie.

Zabytki Knyszyna

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Knyszynie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Knyszyna w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Knyszynie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Knyszyna,
 • MPZP Knyszyna,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Knyszynie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Knyszynie?

Ochroną zabytków w Knyszynie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Knyszynie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Knyszyna.
 2. Urząd Miejski w Knyszynie. Urząd Miejski w Knyszynie prowadzi gminną ewidencję zabytków Knyszyna, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Knyszyn zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Knyszyna

Gminną ewidencję zabytków Knyszyna prowadzi Urząd Miejski w Knyszynie, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Knyszyna?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Knyszyna następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Knyszyna nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Knyszyna oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Knyszyna. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Knyszyna nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Knyszyna, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Knyszyn, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Knyszynie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół parafialny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty


Knyszyn, Kościelna

XVI-wieczna, gotycko-renesansowa świątynia ufundowana przez Jana Zamoyskiego, przebudowana i przekształcona w XVIII, XIX (...)

Kościół parafialny pw. św. Anny


Kalinówka Kościelna

Jeden z najcenniejszych drewnianych, barokowych kościołów na Podlasiu z XVII i XVIII-wiecznym wyposażeniem.

Lamus plebański, ob. Izba Regionalna


Kalinówka Kościelna

Jeden z dwóch zachowanych w woj.podlaskim piętrowych drewnianych lamusów pochodzących z XVIII w.

Dom, ob. Izba Regionalna


Knyszyn, Kościelna 6

Budynek mieszkalny jest cennym przykładem podlaskiego drewnianego budownictwa 2.poł.

Lamus plebański


Knyszyn, Kościelna 3

Cenny zabytek ludowego budownictwa drewnianego, jeden z nielicznych zachowanych do dziś lamusów podcieniowych w woj.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: